Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zde se vám dostane informací o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve společnosti MORA MORAVIA, s.r.o. Při jejich zpracovávání se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením evropského parlamentu a komise (EU) č. 2016/678 o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje spravujeme vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Údaje o správci

Správcem vašich údajů je společnost MORA MORAVIA, s.r.o., které jste údaje poskytli nebo která je o vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů. V případech, kdy sbíráme osobní údaje v souvislosti s vaší komunikací nebo návštěvou, jste o jejich využití vždy informováni.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Kontaktním místem je centrála společnosti MORA MORAVIA, s.r.o. v Hlubočkách – Mariánském Údolí, můžete využít elektronickou komunikaci na mailové adrese: admcentrum@mora.cz nebo telefonní číslo +420585167000.

Zpracovávané údaje

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnost a chránili své oprávněné zájmy.

Údaje shromažďujeme především o uživatelích našich produktů a služeb, včetně potenciálních klientů, kteří se o naše služby zajímají, nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle povahy situace zpracováváme údaje například o zákaznících, kontaktních osobách firem včetně jejich pověřených zaměstnanců, o skutečných majitelích firem i oprávněných osobách.

Účel zpracovávaných dat

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel - např. abychom mohli poskytovat danou službu. Typicky jde o identifikaci vaší osoby. Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví řada právních předpisů.

Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak naší společnosti, tak i třetích osob. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme.

V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším dobrovolným souhlasem.

Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

Údaje předáváme mimo společnost MORA MORAVIA, s.r.o. pouze, pokud nám to dovolíte nebo to zakotvuje právní předpis, případně pokud je to nezbytné k zajištění služby a jen tehdy, je-li to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše. Dbáme, aby externí subjekt v dané oblasti disponoval nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní a vaše údaje byly zpracovávány spolupracujícími distributory a dodavateli, od kterých je vyžadováno smluvní zajištění zachování důvěrnosti.

Zachování práv

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, na přenos, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podrobné informace pro odkazy v základní stránce mohou být tyto:

Práva subjektu osobních údajů

V souladu s GDPR (General Data Protection Regulation nařízení EU, Regulation (EU) 2016/679) je Vašim právem:

Výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.

Přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně.

Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí.

Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

Výkon Vašich práv zajišťuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se obracejte v případě požadavku na výkon Vašich práv či informaci ohledně Vašich osobních údajů. Oprávněnost jakéhokoliv Vašeho požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.

Prohlášení správce/zpracovatele osobních údajů

V souladu s GDPR (General Data Protection Regulation nařízení EU, Regulation (EU) 2016/679) provádíme správu a zpracování osobních údajů při zachování všech práv a povinností vyplývajících z výše uvedeného Nařízení.

Výkon práv zajišťuje pověřená osoba, která v případě vzniku incidentu nebo porušení práv SÚ komunikuje s dozorovým orgánem. Na tuto osobu se obracejte v případě požadavku na výkon práv či informaci ohledně osobních údajů. Oprávněnost jakéhokoliv požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů firma/organizace MORA MORAVIA, s.r.o.Telefon:+420 585 167 000
Jméno a příjmení Vítězslav Růžička a Tatjana Ivanovič, jednatelé
Email: admcentrum@mora.cz
Adresa: Mariánské Údolí, Nádražní 50, administrativní centrum
Gorenje DPO: Mitja Kozar, gdpr@gorenje.com

Osobní údaje jsou spravovány pro potřeby a za účelem uvedeným v dokumentaci dostupné v době sběru osobních údajů. Jsou zpracovávány v lokalitě uvedené správcem.

V souladu s nařízením EU 2016/679 jsou osobní údaje zpracovávány a v případě oprávněného zájmu i předávány dalším zpracovatelům, jejichž zájem je chráněn zákonným zájmem nebo jiným zájmem, jež je v rovnováze s požadavkem subjektu osobních údajů. Seznam zpracovatelů je možno získat u správce na vyžádání.


Personální oddělení
585 167 600
personalni@mora.cz
Kde nás najdete Logo prémiová kvalita
Logo MORA patička
©2017 MORA MORAVIA, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena - Informace o ochraně osobních údajů - Prohlášení o cookies